Provozní řád

Provozní řád

Každý dospělý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se při příchodu nahlásí lektorce dané aktivity, zaplatí poplatek za vstupné do herny nebo na kroužky, případně se prokáže členskou kartou. Výše vstupného a kroužků se řídí ceníkem jednotlivých aktivit.

Vstup do centra je možný pouze v přezůvkách nebo ponožkách. K přezutí a odložení věcí slouží prostor šatny vyhrazený ihned po vstupu do centra. Za odložené věci v tomto prostoru Centrum Zuzka neručí.

Při aktivitách jako je dětská herna či různé kroužky – nese odpovědnost za své dítě doprovod dítěte po celou dobu pobytu v celém areálu a budově Centra Zuzka. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v prostoru pro umístění kočárků! Hrozí zde velké nebezpečí, přecházíte s dětmi přes průjezd pro auta !!!!!

Do centra mají zákaz vstupu infekční osoby, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Osoby pracující pro Centrum Zuzka mají právo takovouto osobu z prostor centra vykázat.

Do centra je zakázáno vodit jakákoli zvířata.

Do hracího prostoru se nenosí jídlo ani pití. K občerstvení slouží kuchyňka a barový pult u kuchyňky. Je přísně zakázáno nosit horké nápoje na koberec do prostoru herny nebo tělocvičny.  Na kobercích nepodávejte dětem prosím žádné jídlo.

V centru Zuzka jsou dětem k dispozici nočníky a WC.

Dbejte prosím, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v centru šetrně a nenechávejte děti bez dozoru. Při odchodu pomozte prosím uklidit hernu a prostory pro hraní.

Za věci přinesené do prostor Centra Zuzka nenese centrum žádnou odpovědnost, a to v dopoledním ani odpoledním programu. Vždy prosím dbejte na správné zavření vstupních dveří do prostoru, zvýšíte tím bezpečnost věcí všech.

Návštěvník Centra Zuzka souhlasí s možností publikovat fotografie z činnosti dětského centra, které ho zachycují či zachycují jeho dítě. Tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Návštěvník má právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to bez udání důvodů.